תקצירי הרצאות מליאה

קורסי חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: מערכת Mathnet לשיעורים אינטראקטיביים ברשת
רון אהרוני, הפקולטה למתימטיקה, הטכניון
ra@techunix.technion.ac.il


מזה כשנה וחצי פועלת בפקולטה למתמטיקה בטכניון תוכנית, המיועדת להגשת שיעורי בית דרך האינטרנט, וללימוד בשיעורים אינטראקטיביים. בתוכנית משתתפים כ- 3000 תלמידי ארבעת הקורסים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ( חדו"א 1, 1מ', 2 ו - 2מ').

התוכנית מאפשרת הרבה מעבר לשאלות אמריקאיות או שאלות בעלות תשובה מספרית. יש בה שילוב של גרפיקה אינטראקטיבית, ושימוש ב - Matlab, שמאפשר בדיקת מגוון רחב של שאלות. למשל, "מצא פונקציה שהיא גזירה פעם אחת בנקודה מסוימת, אבל לא גזירה שם פעמיים" (בכלל מושם דגש על שאלות מן הסוג "תן דוגמא ל…"). היא מאפשרת אפילו שאלות הוכחה, בשיטה של בחירת מסלול מבין עץ אפשרויות.

השיעורים האינטראקטיביים מוגדרים כ-"שיעורי הכנה". התלמיד אמור לעבור עליהם לפני ההרצאה המתאימה. הרעיון הוא התנסות ראשונית בחומר שהיא חווייתית ופעילה, והכרת המושגים מצדם הקונקרטי. כל שיעור אמור להציג רעיון אחד, בצורה אינטואיטיבית (הם נמנעים מהוכחות מדויקות, אלה אמורות להינתן בהרצאות) ומתוך יציאה ממושגים המוכרים לתלמיד מחיי היום-יום או מלימודים קודמים. כמו כן הם מנסים לתת מוטיבציה לצורך במושגים הנלמדים.

התוכנית מאפשרת חיובם של התלמידים בהגשת שיעורי בית, בדיקה מלאה, ומשוב מיידי.

התוצאות עד כה חיוביות ביותר, הן מצד המשוב (מחוץ לתלונות על העומס, ותלונות על טעויות בימיה הראשונים של התוכנית) והן מבחינת הישגי התלמידים. התופעה הבולטת ביותר שנמצאה היא דווקא בסמסטר שאחרי: תלמידים שלמדו חדו"א 1 בעזרת ה - mathnet הצליחו בצורה בולטת בחדו"א 2 בסמסטר שאחרי כן (כ - 10 נקודות בממוצע יותר מאשר בסמסטר רגיל. ההשוואה הייתה עם חדו"א 2מ', שבו לא למדו התלמידים סמסטר קודם בעזרת ה - mathnet, והישגיהם היו רגילים.)


בניית ידע משותף בקורס וירטואלי במחלקה למדעי הצמח
עמרם אשל, המחלקה למדעי הצמח, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב
amrame@tauex.tau.ac.il

קישור למצגת.

הקורס "מבנה ותפקוד מערכות שורשים של צמחים" נערך כולו באמצעות הרשת תחת מעטפת HighLearn בסימסטר ב' תשס"א. זהו קורס חדש שעוצב במיוחד להוראה באמצעות הרשת והוצע כקורס בחירה לתלמידי שנה ג' בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב. כל הפעילות בקורס, פרט לפגישת מבוא להסברים טכניים ופגישת סיכום להפקת לקחים, נערכה באמצעות הרשת. תוכנו המדעי של הקורס נכלל בשישה מאמרים מהספרות המדעית העכשווית. הסטודנטים נדרשו לקרוא את המאמרים מהספרות המקוונת ולמלא מטלות שהוטלו עליהם כיחידים ובקבוצות לימוד קטנות. חלק עיקרי של הפעילות בקורס התנהל כדיונים בפורומים. חלקם היו דיונים חופשיים וחלקם דיונים מודרכים. במסגרת זאת ניתחו התלמידים את המאמרים שהוצגו להם לפי לוח זמנים שנקבע מראש. התשובות למטלות שהוטלו על הסטודנטים הוצגו באתר הקורס, כדי שכל אחד יוכל להעריך את רמת התשובות שלו, בהשוואה לאלו של חבריו. בנוסף לניתוח המאמרים הכין כל סטודנט עבודת סיכום באחד מהנושאים בתחום הלימוד. כל העבודות הוגשו כדפי רשת הכתובים ב- html והן מוצגות באתר הפתוח לכל הגולשים ברשת: http://www.tau.ac.il/~ecology/virtau/cover_all.htm .

לפי תשובות הסטודנטים לשאלוני משוב ותגובותיהם בשיחת הסיכום ובשיחות בע"פ, ניכר שהלמידה המקוונת, כפי שהתנהלה בקורס זה, גרמה להם להיות מעורבים בקורס בכל מהלכו ולהעמיק בחומר הלימוד, מעבר למה שהם עושים דרך-כלל בקורסים פרונטליים. הסטודנטים הביעו שביעות רצון רבה ביותר מדרך ההוראה זאת ומההזדמנות ללמידה עצמית ולמידה שיתופית שניתנו להם. לפי ההערכה, שלי המאמץ המושקע בהוראה באמצעות הרשת אינו גדול מזה שמושקע בקורס פרונטלי בהיקף דומה, ואילו יעילות התקשורת בין הסטודנטים והמורה והפעלת הסטודנטים בקורס זה היו ברמה גבוהה הרבה יותר.


פיתוח מקצועי של מתכשרים לפעילות בסביבות מורכבות
בילי עילם beilam@construct.haifa.ac.il ויעל פויס yaelp@construct.haifa.ac.il
החוג להוראה, אוניברסיטת חיפה

קישור למצגת.

      בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה פותח אתר, שמשמש כלי לקידום יכולתם של פרחי הוראה להתמודד עם מורכבות תהליכי הוראה-למידה. תהליכי הוראה-למידה בהקשריהם הספציפיים מאופיינים ע"י ארבעה מימדים: (1) מיידיות, (2) סימולטניות, (3) רב-ממדיות ו(4) יכולת ניבויים נמוכה. הקשרים מעין אילו עשויים לעורר מספר בעיות מהותיות, המדווחות בספרות, אשר מונעות מהמורה להתפתח כגורם המטפח את חשיבת הלומד, ולכן מותירות אותו ברמה של "מעביר" תכנים ו"מארגן" כיתה. בין הבעיות המדווחות נמצא הקושי לזהות מרכיבים קוגניטיביים בתהליכי הוראה-למידה הנצפים ע"י הסטודנט (Goodlad, 1990). קושי אחר הוא יכולתו הנמוכה של הסטודנט לזהות תיאוריות וידע אקדמי בתחום ההוראה בהקשר הכיתתי המורכב. כך, למרות המחקר הפורה בתחום ההוראה והקוגניציה, נותרת ההוראה בכיתות בית הספר כשהייתה (Ethell & McMeniman, 2000).

מבנה האתר

       מכיוון שההוראה הופכת לכמעט אוטומטית ומהלכיה ושיקולי הדעת המכוונים אותם סמויים מעיני הצופה, תוכנן אתר, שיחשוף תהליכים אילו לפרח ההוראה וייתן מענה לשתי הבעיות שצוינו לעיל. האתר שולב במסגרת קורס ייחודי, באמצעותו ניתן להפעיל את הלומד בשתי רמות קוגניטיביות היררכיות: א. רמת הזיהוי וההבנה של התופעות הקוגניטיביות המתרחשות במערכת המורכבת ורבת המשתנים של הכיתה. ב. רמת שיקולי הדעת וההערכה לגבי אותם תהליכים קוגניטיביים בהקשר בו הם מתרחשים.

      האתר כולל את המרכיבים הבאים: א. סרטי וידאו של סיטואציות כיתתיות אוטנטיות בתחום דעת מסוים, עם תמליליהם. ב. חומרי תמיכה לסיטואציות (כגון: דפי עבודה שניתנו בשיעור הנצפה, קריאות קוליות של היצירות) - שני מרכיבים אלו נועדו לשם חשיפתם של היסודות החבויים, הבונים את הסיטואציה, ולשם הבנת מערכת הזיקות ביניהם. ג. ראיונות עם מורים ומומחים - נועדו להבנת הקשרים תרבותיים, חברתיים ופילוסופיים של הסיטואציה. ד. קישור למקורות מידע בתחומים שעשויים להאיר את הסיטואציה הנצפית - נועדו לספק מידע אקדמי שיאפשר פרשנות מבוססת של הנצפה. ה. משימות חשיבה ממוקדות מטרה - נועדו לאימון הסטודנט בניתוח סיטואציות ולהתנסותו במגוון רחב של מצבים, המאפשרים לו הגדלת יכולת הניבוי. ו. פרטים נלווים (כגון: סילבוס). ז. תקשורת עם המרצה (דואר אלקטרוני ופורום). שימוש נכון ומושכל במרכיבים אלה מביא להשגת המטרות שהביאו לתכנונו והפעלתו של האתר.

ממצאים ממחקרים שליוו את הפעלת האתר ויעילותו בהשגת מטרות הקורס:
שני מחקרים ליוו את הפעלת האתר. האחד התמקד במודל הפעלת האתר ע"י מורה הקורס, זיהה את מרכיביו ודן ברמות הדיון וסוגי הניתוח שזימן. המחקר השני התמקד בהישגי הסטודנטים לאור המטרות המוצהרות של הקורס ובמאפיינים של תהליך השינוי שעברו.
להשגת המטרות באמצעות האתר השלכות מעשיות חשובות על התפתחותו המקצועית של המורה בכל השלבים של הקריירה המקצועית שלו. אתר מסוג זה יכול להיות כלי יעיל לפיתוח מקצועי של כל מתלמד המכשיר עצמו לפעול בסביבות מורכבות בעלות ממדים דומים.

ביבליוגרפיה
Goodlad, J. I. (1990). Places where teachers are taught. San Francisco: Josey Bass.
Ethell, R. G., & McMeniman, M. M. (2000). Unlocking the knowledge in action of an expert practitioner. Journal of Teacher Education, 51(2), 87-102.שילוב טכנולוגיות בהוראה אקדמית: שיקולים פדגוגיים וארגוניים
רות בייט-מרום, , האוניברסיטה הפתוחה
ruthbm@oumail.openu.ac.il

קישור למצגת.

למעלה מחמש שנים משולבות טכנולוגיות שונות בהוראה ובלמידה של קורסים באוניברסיטה הפתוחה: שידורי לווין סינכרוניים, תקשורת מחשב (תקשוב) אסינכרונית, סרטי וידאו ומולטימדיה. תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה שימשה כבמה להתנסויות עם הטכנולוגיות השונות, לשילובים שלהן, למחקר עליהן ולהפקת לקחים. בהרצאה יפורטו:

 • המטרות הפדגוגיות, הארגוניות והשיווקיות השונות של שילוב הטכנולוגיות.
 • העקרונות שמנחים את תהליך השילוב והשלבים השונים מזיהוי הצורך, דרך בחירת הטכנולוגיה, שילובה, בדיקתה, הפקת הלקחים ויישומם.
 • המטרות הפדגוגיות והארגוניות של סביבת הלמידה האינטרנטית - בהקשר של הדסציפלינה, הקורסים הבודדים, הסטודנטים וצוות המחלקה.
 • הדרכים בהן מאפשרת סביבת הלמידה האינטרנטית לממש עקרונות למידה קונסטרוקטיביסטיים המדגישים את מרכזיותו של הסטודנט בתהליך הלמידה, את הלמידה הפעילה והאותנטית, את הרפלקסיה על תהליך הלמידה ואת חשיבותה של העבודה השיתופית.
  כל אלו יודגמו על תהליכי הוראה משולבי טכנולוגיות שמומשו בקורסים בפסיכולוגיה ועברו את התהליכים של זיהוי צורך, בחירת טכנולוגיה, שילובה, בדיקתה במחקר, הפקת הלקחים הפדגוגיים והארגוניים ויישומם הלכה למעשה.

  בסיכום ההרצאה יוצגו התנאים הארגוניים ההכרחיים (מהבחינה המערכתית) לשילוב מושכל של טכנולוגיות בהוראה ובלמידה.


  The Changing Role of Faculty in Web-Based Teaching and Learning
  Prof. Claudine SchWeber, U. of Maryland University College
  cschweber@umuc.edu

  Link to the Presentation.


  Throughout the world Higher Education is going through an "irreversible transformation" involving technology, teaching pedagogy, learning styles, and increased access. The extent, variety and challenges, of course, depend on national factors. In all of this, the faculties are key players whose contact with students and personal experience as learners encourage mastery of the new models while raising valuable questions about the implications or challenges.

  This presentation will discuss issues such as: the pedagogy of online teaching; faculty training; student expectations; course ownership/copyright; and, cost issues for the technological learning environment. The University of Maryland University College (my institution) has been involved with online learning since l996. At present we have over 60,000 online enrollments worldwide. We have learned a great deal about the realities of providing education via the web; the lessons learned from this experience will be shared.

  Israel is a country whose leadership in technology and computers is well established. The application of this leadership to the educational community should be of significant value.

 •   כל הזכויות שמורות ל מיט"ל והטכניון ©